Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 25.10.18.

GGPoker dba o ochronę prywatności wszelkich Danych Osobowych, które możesz nam przekazać (“Dane Osobowe”). GGPoker zapewnia, że Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych jest zgodne z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (“RODO”) (Rozporządzenie (EU) 2016/679). W związku z tym GGPoker wydaje niniejszą Politykę, aby poinformować cię o wykorzystaniu przez nas twoich Danych Osobowych.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do firmy i jej bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanych spółek zależnych prowadzących działalność na terenie Unii Europejskiej (UE) Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub przetwarzających Dane Osobowe Danych Podmiotów w UE/EOG.

 1. Wprowadzenie

1.1 GGPoker zbiera, przetwarza i przechowuje Dane Osobowe oraz zapewnia, że podejmujemy poniższe kroki w celu ochrony tych Danych Osobowych.

1.2. Korzystając z naszych Usług, potwierdzasz, że przeczytałeś i zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki Prywatności oraz wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez GGPoker Twoich Danych Osobowych do celów określonych w sekcji 3 niniejszej Polityki Prywatności. Jeżeli nie chcesz udostępniać swoich Danych Osobowych na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, nie powinieneś wprowadzać odpowiednich informacji na Stronie, ani przekazywać nam swoich Danych Osobowych w inny sposób. Jeżeli jednak nie podasz swoich Danych Osobowych, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich usług.

1.3 Terminy pisane wielkimi literami, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności, mają znaczenie zgodnie z definicją w Regulaminie.

Niniejsza Polityka Prywatności jest włączona do Regulaminu i stanowi jego część.

1.4 Definicje:

Następujące terminy “Anonimizacja, “Administrator”, “Podmiot Przetwarzający”, “Podmiot Danych”, “Przenoszenie Danych”, “Dane Osobowe”, “Przetwarzane/Przetwarzanie”, “Pseudonimizacja”, “Transgraniczne przetwarzanie Danych Osobowych”, “Organ Nadzorczy” użyty w niniejszym dokumencie ma takie samo znaczenie jak w RODO:

“Ty” oznacza gracza, “Podmiot Danych”, który korzysta z usług GGPoker.

“Gość” oznacza osobę inną niż użytkownik, który korzysta z obszaru publicznego, ale nie ma dostępu do zastrzeżonych obszarów Strony lub Usługi.

1.5 Zasady:

Niniejsza Polityka opiera się na następujących zasadach RODO:

 • Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty;
 • Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie Danych Osobowych będzie odbywać się wyłącznie w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie dalej przetwarzane, niezgodnie z tymi celami;
 • Gromadzenie i przechowywanie Danych Osobowych jest adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co jest niezbędne do celu, w jakim są przetwarzane;
 • Dane Osobowe są aktualne i w razie potrzeby aktualizowane;
 • Należy podjąć wszelkie rozsądne kroki, aby zapewnić, że Dane Osobowe, które są nieprawidłowe w odniesieniu do celów, dla których są przetwarzane, zostaną niezwłocznie usunięte lub poprawione;
 • Dane Osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację Osoby, której dane dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do celu, w którym Dane Osobowe są przetwarzane.
 • Wszystkie Dane Osobowe będą traktowane jako poufne i przechowywane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo;
 • Dane Osobowe nie będą udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do świadczenia Usług na podstawie umowy z Podmiotem Danych.
 • Podmiot Danych ma prawo zażądać dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania, a także prawo do Przenoszenia Danych.
 1. Informacje, które zbieramy

2.1 W ramach świadczenia Usług zabieramy Twoje Dane Osobowe podczas rejestracji konta. “Dane Osobowe” oznaczają wszelkie informacje, na podstawie których można Cię zweryfikować lub na podstawie których możesz być zweryfikowany, w tym między innymi imię, nazwisko, adres e-mail, adres domowy, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, data urodzenia, dane z dowodu osobistego, lokalizację elektroniczną i informacje o urządzeniu elektronicznym – obejmuje to paszport/prawo jazdy, adres MAC i adres IP.

2.2. W ramach świadczenia Usług, zbieramy również informacje o dokonywanych przez Ciebie transakcjach, w tym szczegóły dotyczące używanych kart płatniczych, szczegóły gier, w których brałeś udział oraz transakcji związanych z grami.

 1. W jaki sposób wykorzystamy Twoje Dane Osobowe

3.1. Świadcząc nasze Usługi, zapewniamy, że gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy Twoje Dane Osobowe zgodnie z RODO. Będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe, aby umożliwić nam:

3.1.1. Zakładanie, administrowanie i zarządzanie Twoim Kontem i zapisami (w tym przetwarzanie wpłat i wypłat);

3.1.2 Świadczenie i personalizowanie Usługi (w tym umożliwienie ci obstawiania i grania w nasze gry);

3.1.3 Otrzymywanie i odpowiadanie na Twoje wiadomości oraz prośby;

3.1.4 Powiadomienie o aktualizacjach Oprogramowania i/lub Usług;

3.1.5. Upewnienie się, że jesteśmy w stanie wypełnić nasze zobowiązania regulacyjne dotyczące Twojego Konta, w tym weryfikacji dokładności wszelkich informacji, które nam przekazujesz;

3.1.6 Przestrzegania naszych zobowiązań wynikających z Obowiązujących Przepisów i Organów Regulacyjnych w jurysdykcjach, w których mamy licencję (w tym UK Gambling Commission);

3.1.7 Przeprowadzanie kontroli i pomaganiu w przeprowadzaniu kontroli w sprawach niezgodnych z prawem, oszustw lub innych niewłaściwych działań związanych z Usługami (w tym, w stosownych przypadkach obsługą wniosków do upoważnionych podmiotów/ Organów o udostępnienie informacji);

3.1.8 Przeprowadzanie kampanii badań rynkowych;

3.1.9 Przygotowywanie statystyk dotyczących korzystania z Usług przez Ciebie oraz innych klientów;

3.1.10 Dostarczenie ci informacji o usługach, świadczenie pomocy w zakresie Usług, aktualizacji technicznych i zmian w Regulaminach (wliczając w to niniejszą Politykę Prywatności)’

3.1.11 Pod warunkiem że “zapiszesz się” i nie “zrezygnujesz” z tej opcji, dostarczenie ci informacji o promocjach i ofertach związanych z naszymi produktami i usługami;

3.1.12. Wspieranie wszelkich innych celów niezbędnych do wykonania naszych zobowiązań umownych lub wyraźnie określonych w momencie, w którym podałeś nam swoje Dane Osobowe. Są to “Cele”, dla których możemy gromadzić Twoje Dane Osobowe.

3.2. Jeżeli w dowolnym momencie zechcesz, abyśmy zaprzestali przetwarzania Twoich Danych Osobowych w powyższych celach, musisz skontaktować się z nami, a my podejmiemy odpowiedni kroki, abyś przestał to robić. Pamiętaj, że może to oznaczać, że Twoje konto zostanie zamknięte. Możesz skontaktować się z nami pod adresem [email protected]

3.3. Aby zapewnić dobrą jakość usług, możemy monitorować wszelką komunikację, jaką masz z nami na piśmie lub pocztą elektroniczną (“nagrania”). Wszelkie nagrania pozostają własnością GGPoker i będą wykorzystywane wyłącznie do celów wymienionych powyżej.

3.4. W przypadku zmiany celów przetwarzania, poinformujemy Cię o tym w Polityce Prywatności, w której poinformujemy Cię o zmianach i poprosimy o dodatkową zgodę, która może być wymagana.

 1. Ujawnianie Danych Osobowych

4.1. Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce, nie będziemy celowo ujawniać Danych Osobowych, które zbieramy i/lub przechowujemy w Serwisie stronom trzecim bez Twoje uprzedniej wyraźnej zgody. Możemy ujawniać Dane Osobowe stronom trzecim w następujących okolicznościach;

4.2. Każdej firma w naszej Grupie (w tym pracownikom i podwykonawcom), którzy pomagają nam w świadczeniu Usług lub które muszą znać takie informacje;

4.3 Wszelkim osobom trzecim, które pomagają nam w świadczeniu Usług, w tym (ale nie tylko) podmiotom przetwarzającym płatności i dostawcom usług marketingowych;

4.4. Każdej osobie trzeciej, która może nam pomóc w weryfikacji dokładności Danych Osobowych, w tym instytucjom finansowym i biurom informacji kredytowej (takie osoby trzecie mogą wyszukiwać twoje Dane Osobowe w bazach);

4.5. Każdej osobie trzeciej, która pomaga nam w monitorowaniu korzystania z Usług, w tym w wykrywaniu oszustw i zmowy oraz zapobiegania im;

4.6 Podwykonawcom lub innym stronom przeprowadzającym audyt któregokolwiek z naszych Procesów biznesowych lub potrzebującym dostępu do takich informacji w celu doradztwa;

4.7 Jakiemukolwiek organowi ścigania, który może mieć uzasadniony wymóg dostępu do Twoich Danych Osobowych;

4.8 Jakiemukolwiek organowi regulacyjnemu lub upoważnionemu podmiotowi, który może mieć uzasadnionych wymóg dostępu do Twoich Danych Osobowych;

4.9 Każdemu potencjalnemu nabywcy GGPoker lub wszystkim inwestorom lub w jakiejkolwiek spółki w naszej Grupie (w przypadku niewypłacalności).

4.10 Będziemy informować Podmiot Danych, i zapewniamy, że zaufani partnerzy i/lub osoby trzecie będą przestrzegać obowiązkowych środków ochrony danych. Podczas takiej Transmisji Danych podejmiemy wszelkie odpowiednie organizacyjne, techniczne i prawne środki ochrony. Wszelkie przekazywanie Danych Osobowych poza UE/EOG będzie odbywać się zgodnie z procedurą opisaną w sekcji 12.

4.11. Firma daje swoim klientom możliwość korzystania z “czatów” za pomocą których gracze mogą się ze sobą komunikować. Chociaż będziemy się upewniać, że gracze przestrzegają warunków określonych w “polityce czatu”, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie danych, które mogą wyniknąć z korzystania z naszych czatów.  W związku z tym, przyjmujesz odpowiedzialność i pod żadnym pozorem nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z jakiegokolwiek naruszenia danych.

4.12. Jeżeli w danym momencie zechcesz, abyśmy zaprzestali przetwarzania Twoich Danych Osobowych w powyższych celach, musisz skontaktować się z nami, a my podejmiemy odpowiednie kroki, aby zaprzestać. Pamiętaj, że może to oznaczać, że Twoje konto zostanie zamknięte. Możesz skontaktować się z nami [email protected]

 1. Prawa Podmiotu Danych

5.1 Szanujemy Twoje prawa do prywatności i zapewniamy Ci uzasadniony dostęp do Danych Osobowych, które mogłeś udostępnić podczas korzystania z Usług. Twoje główne prawa wynikające z RODO:

 • prawo do informacji;
 • prawo dostępu;
 • prawo do sprostowania;
 • prawo do usunięcia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego;
 • prawo do wycofania zgody.

5.2. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp lub zmienić jakiekolwiek Dane Osobowe, które posiadamy o tobie, lub zażądać usunięcia jakichkolwiek Danych Osobowych, możesz skontaktować się z nami pod adresem [email protected]

Potwierdzimy Twoją prośbę w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin i rozpatrzymy ją niezwłocznie. GGPoker odpowie na te żądania w ciągu miesiąca, z możliwością przedłużenia tego okresu w przypadku szczególnie złożonych wniosków zgodnie z obowiązującym prawem. Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak długo aktywne będzie Twoje konto, aby móc świadczyć ci Usługu lub tak długo jak będzie to koniecznie do wypełniania naszych zobowiązań prawnych, do rozwiązywania sportów i do egzekwowania naszych umów zgodnie z opisem w sekcji 13.

5.3. Użytkownik może aktualizować, poprawiać lub usuwać informacje i preferencje dotyczące Konta w dowolnym momencie, przechodząc na stronę ustawień w zakładce “Moje Konto” w Kasjerze. Należy pamiętać, że chociaż wszelkie zmiany zostaną odzwierciedlone w aktywnych bazach danych użytkowników natychmiast lub w rozsądnym okresie czasu, możemy zachować wszystkie przesłane przez Ciebie informacje do tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, analiz, wypełniania zobowiązań prawnych lub jeśli w inny sposób zasadnie uważamy, że mamy ku temu uzasadniony powód. Tam, gdzie jest to stosowne i możliwe, będziemy stosować Anonimizację lub Pseudonimizacje do Danych Osobowych, aby zmniejszyć ryzyko Podmiotów Danych.

5.4. Możesz odmówić udostępnienia nam pewnych Danych Osobowych, jednakże w tym przypadku możemy nie być  w stanie zapewnić Ci dostępu do niektórych lub wszystkich funkcji i funkcjonalności Usług.

5.5. W dowolnym momencie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych Osobowych z uzasadnionych powodów, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej.

5.6 Zgodnie z Obowiązującym Prawem zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania ujawnienia Danych Osobowych, jeżeli takie ujawnienie miałoby negatywny wpływ na prawa i wolność innych osób.

5.7 Masz prawo do Przenoszenia Danych, przy czym jako Podmiot Danych, możesz żądać bezpłatnego otrzymania wszystkich przechowywanych przez nas Danych Osobowych w ułożonym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Zastrzegamy sobie jednak prawo do naliczenia opłaty za spełnienie takich żądań, jeżeli zostaną one uznane za bezzasadne lub nadmierne. Firma może naliczyć opłatę administracyjną w granicach rozsądku, jeżeli zażądasz kolejnych kopii. Będziemy prowadzić rejestr tych wniosków za pomocą “dziennika”.

5.8 Kiedy otrzymamy wniosek o usunięcie “Danych Osobowych”  przez Podmiot Danych, zapewnimy, że wnioski te zostaną rozpatrzone w rozsądnych ramach czasowych. Będziemy prowadzić rejestr tych wniosków, w tym “dziennik”.

5.9 Będziemy również dążyć do uzyskania odpowiednich mechanizmów usuwania, aby żadne Dane Osobowe nie wyciekły poza organizację.

5.10 Jeżeli nie wypełnimy wymaganych obowiązków w zakresie ochrony danych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do swojego Organu Nadzorczego.

 1. Kontakt z nami

6.1 Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat członków grupy GGPoker i obszarów ich działalności, prosimy o kontakt pod adresem [email protected] lub [email protected]

6.2 Jeżeli kiedykolwiek uznasz, że nie stosowaliśmy się do niniejszej Polityki Prywatności, napisz do nas na adres [email protected], a postaramy się jak najszybciej ustalić i rozwiązać problem.

 1. Reklama i używanie plików Cookie

7.1 Pliki cookie to informacje, które Strona przesyła na dysk twardy komputera w celu prowadzenia dokumentacji. Pliki cookie mogą uczynić Stronę bardziej użyteczną, przechowując informacje o Twoich preferencjach na poszczególnych stronach, umożliwiając właścicielom Stron oferowanie bardziej przydatnych funkcji dla ich użytkowników. Nie zawierają imienia i nazwiska, adresu ani żadnych informacji, które umożliwią komukolwiek skontaktowanie się z Tobą przez telefon, e-mail lub w jakikolwiek inny sposób. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeżeli wolisz, możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby włączała pliki cookie lub informowała Cię, kiedy są ustawiane.

7.2 Informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookie, można uzyskać zapoznając się z Podręcznikiem Systemu Operacyjnego lub Przewodnikiem Przeglądarki, albo kontaktując się z dostawcą Usług Internetowych. Biorąc jednak pod uwagę, że GGPoker może czasami używać plików cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z naszej Strony, jeżeli je wyłączysz.

7.3. Nasza usługa pokera online korzysta z plików cookie sesji w celu ustanowienia i utrzymania sesji z nami. Przy włączonej obsłudze plików cookie nie powinieneś zauważyć żadnej różnicy w usłudze. GGPoker wymaga, aby Twoja przeglądarka internetowa akceptowała pliki cookies sesyjne, zanim będziesz mógł zalogować się lub zarejestrować się w Usłudze. Pliki Cookie sesji istnieją tylko do czasu zamknięcia przeglądarki internetowej, w przeciwieństwie do stałych plików cookie, które przeglądarka przechowuje do czasu ich wygaśnięcia. Jeżeli Twoja przeglądarka jest ustawiona by zablokować pliki cookie, możesz ograniczyć w ten sposób swój dostęp do GGPoker.

7.4 Strony internetowe GGPoker mogą zawierać obrazy elektroniczne, znane jako sygnały nawigacyjne lub tagi. Umożliwiają one GGPoker liczenie użytkowników, którzy odwiedzili określone podstrony w naszym serwisie. Sygnały nawigacyjne w sieci Web i tagi nie są przez nas używane do uzyskiwania dostępu do Twoich Danych Osobowych, są one po prostu narzędziem, którego używamy do analizowania, które podstrony przeglądają nasi klienci.”

7.6 Jeżeli nie zgadzasz się na pliki cookie lub chcesz usunąć jakiekolwiek pliki cookie, które są już zapisane na Twoim komputerze, powinieneś postępować zgodnie z instrukcjami usuwania istniejących plików cookie i blokowania przyszłych plików cookie w przeglądarce internetowej lub równoważnym oprogramowaniu. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org. Należy pamiętać, że usuwając lub wyłączając pliki cookie, możesz nie mieć dostępu do niektórych funkcji na naszej Stronie.

7.7. W ramach działania Strony oraz do własnej analizy statystycznej ruchu na Stronie, nasza Strona automatycznie rejestruje internetowe adresy IP. Nie zapisujemy żadnego adresu e-mail osób odwiedzających Serwis. Nasz system reklamowy rejestruje adresy IP w celu dostarczania dokładniejszych funkcji reklamowych, takich jak banery w określonym języku.

7.8 Chociaż Strona może zawierać łącza do stron internetowych obsługiwanych przez inne podmioty niż my, nie odpowiadamy za praktyki dotyczące prywatności ani zawartości takich stron.

 1. Prywatność nieletnich i dzieci

8.1 Ochrona prywatności nieletnich jest szczególnie ważna. Nasza Usługa nie jest skierowana do dzieci poniżej 18 roku życia i nie zbieramy świadomie Danych Osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia. Jeżeli masz mniej niż 18 lat, prosimy o niekorzystanie z Usługi, w żadnym momencie, ani w żaden sposób. Jeżeli dowiemy się, że Dane Osobowe zostały zebrane w Serwisie od osób poniżej 18 roku życia, podejmiemy odpowiednie kroki w celu usunięcia tych informacji. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem i odkryjesz, że Twoje dziecko poniżej 18 roku życia uzyskało Konto w Usłudze, możesz powiadomić nas o tym pod adresem [email protected] i poprosić o usunięcie Danych Osobowych Twojego dziecka z naszych systemów.

 1. Bezpieczeństwo

9.1 Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym użyciem i nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem twoich informacji o tobie. GGPoker podjął kroki w celu zapewnienia ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług Przetwarzających Dane Osobowe oraz przywróci dostępność i dostęp do informacji w odpowiednim czasie w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego.

9.2 Twoje wygrane i wypłaty są ściśle poufne, a informacje o wygranych są przechowywane w bezpiecznych środowiskach operacyjnych. Nie udostępniamy informacji o wygranych żadnej stronie trzeciej, chyba że takie informacje są wymagane przez prawo, regulatora lub podobny organ rządowy.

9.3 Żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz lub przechowujesz w Usłudze, jednak zapewniamy, że zostaną zastosowane odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa zaprojektowane w celu ochrony Danych Osobowych, aby zapobiec kradzieży, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nadużyciu Danych Osobowych oraz aby zapobiec naruszeniom Danych Osobowych. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały naruszone, napisz do nas na adres [email protected]

 1. Naruszenie danych

10.1 Kiedy dowiemy się o podejrzeniu lub faktycznym naruszeniu Danych Osobowych, przeprowadzimy wewnętrzne dochodzenie i we właściwym czasie podejmiemy środki zapobiegawcze. W przypadku ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, powiadomimy o tym odpowiednie organy nadzorcze bez zbędnej zwłoki, a jeżeli to możliwe, w ciągu 72 godzin.

10.2 W przypadku, gdy naruszenie danych osobowych możesz spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności Podmiotu Danych, inspektor ochrony danych musi zapewnić, aby wszystkie Podmioty Danych zostały poinformowane o naruszeniu bez zbędnej zwłoki.

 1. Ustawienia prywatności

11.1 Chociaż możemy pozwolić na dostosowanie ustawień prywatności w celu ograniczenia do niektórych Danych Osobowych, należy pamiętać, że żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonale. Ponadto nie możemy kontrolować działań innych użytkowników, którym możesz udostępniać swoje informacje. Nie możemy i nie gwarantujemy, że informacje, które publikujesz lub przesyłasz do Usługi, nie będą przeglądane przez osoby nieuprawnione Podjęliśmy niezbędne kroki, aby chronić jak najwięcej Twoich Danych Osobowych podczas ich przesyłania, wykorzystując HTTPS w naszej Stronie i TLS 1.2 (silny protokół), ECDHE_RSA z P-256 (silny klucz wymiany) i AES_256_GCM (silny szyfr).

 1. Retencja Danych

12.1 Dane Osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

12.2 Przechowujemy Dane Osobowe zebrane od Ciebie tylko tak długo, jak aktywne jest Twoje konto lub w inny sposób przez ograniczony czas, o ile potrzebujemy ich do realizacji celów, dla których je pierwotnie zebraliśmy, chyba że prawo stanowi inaczej.

12.3 Okresy przechowywania mogą wahać się od kilku miesięcy w przypadku zapytań do ponad dziesięciu lat w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i naszej Polityki Przechowywania Danych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub interesów innej osoby fizycznej.

12.4 Zapewniamy, że wszyscy pracownicy, agenci, wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy i wszelkie inne strony trzecie będą przestrzegać ustalonych przez nas okresów przechowywania Danych Osobowych i zostaną odpowiednio przeszkoleni w tym zakresie.

 1. Przelewy międzynarodowe

GGPoker jest częścią grupy firm, a Dane Osobowe, które nam przekazujesz, mogą być przekazywane i przechowywane w krajach poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), ponieważ korzystamy z dostawców i Pośredników w płatnościach, którzy mają siedzibę poza UE/EOG lub korzystają z serwerów zlokalizowanych poza UE/EOG, jak w przypadku NSUS Group w Kanadzie. Dane Osobowe mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza UE/EOG, którzy pracują dla jednego z naszych dostawców, takich jak GGpoker. Przekazanie Danych Osobowych może mieć miejsce, jeżeli którykolwiek z naszych serwerów znajduje się w kraju poza UE/EOG lub jedne z naszych usługodawców znajduje się w kraju poza UE/EOG. Jeżeli w ten sposób przekazujemy lub przechowujemy Twoje Dane Osobowe poza UE/EOG, podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że Twoje prawa do prywatności będą nadal chronione, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz zgodnie z RODO i innymi obowiązującymi aktami prawnymi.

 1. Inspektor ds. Ochrony Danych / Przedstawiciel

14.1. Z naszym przedstawicielem ds. Ochrony danych, który jest odpowiedzialny za sprawy związane z prywatnością i ochroną danych w GGPoker, można skontaktować się pod adresem [email protected]

14.2. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, każde żądanie/zapytanie zostanie rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 30 dni od jego otrzymania.

14.3 Nawiązując kontakt i wysyłając takie prośmy, dołożymy wszelkich starań, aby potwierdzić Twoją tożsamość i zapobiec nieuprawnionemu przetwarzaniu Danych Osobowych.

 1. Odpowiedzialność

15.1 Jesteśmy odpowiedzialni za przestrzeganie przedstawionych powyżej zasad i będziemy w stanie to wykazać.

15.2 GGPoker będzie okresowo przeprowadzać Ocenę Skutków Ochrony Danych (DPIA) i /lub w przypadku wszelkich zmian w czynnościach przetwarzania danych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Oceny Skutków Ochrony Danych.

 1. Prawo właściwe

16.1 Niniejsza polityka ma na celu zapewnienie zgodności z prawem i przepisami obowiązującymi w miejscu prowadzenia działalności oraz kraju, w którym GGPoker Limited prowadzi działalność. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności między niniejszą Polityką a obowiązującymi przepisami i regulacjami, pierwszeństwo mają te ostatnie.

 1. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

17.1 W miarę rozwoju Firmy może zaistnieć potrzeba aktualizacji niniejszej Polityki, aby nadążyć za zmianami w stronie, oprogramowaniu, usługach, działalności i Obowiązującym Prawie. Zawsze jednak będziemy przestrzegać naszego zobowiązania do poszanowania prywatności Podmiotu Danych Zapewniamy, że powiadomimy Podmioty Danych, których dane dotyczą, o wszelkich istotnych zmianach wynikających z niniejszej Polityki pocztą elektroniczną (najnowszy e-mail przesłany przez Podmiot Danych) lub opublikujemy wszelkie inne zmiany niniejszej Polityki wraz z datą ich wejścia w życie,  sposób łatwy do znalezienia na stronie.

 1. Ważność

Niniejszy dokument został zaktualizowany (25 października 2018 roku) i obowiązuje od tej daty.

Kontakt: Inspektor Ochrony Danych

E-mail: [email protected]